Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Πεπτικού

Τίτλος: Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Πεπτικού

Ημερομηνία: 3 Μαρτίου 2018

Τόπος: Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: